Nuo mėsinės iki muziejaus. Vieno namo istorija. Fotopasakojimas

Kai 2020 m. vasarą gavome būsimo muziejaus raktus, apie namą Vokiečių g. 6 / Mėsinių g. 1 nežinojome nieko. Rengdami parodą kartu su muziejaus draugais ir namo gyventojais rekonstravome vieno iš tūkstančių Vilniaus Senamiesčio pastatų istoriją, nustebinusią turtingumu. Daugiau nei tris šimtus metų (1629–1940) čia buvo Vilniaus skerdėjų-mėsininkų krikščionių cecho būstinė, pirmame aukšte veikė mėsinės ir kitokių prekių krautuvėlės, viršutinių aukštų patalpos buvo nuomojamos. Tarpukariu pastatas buvo tapęs Vilniaus amatininkų centru. 1940 m. pastatas buvo nacionalizuotas, po Antrojo pasaulinio karo jame apgyvendinti įvairiausių profesijų žmonės. Po 1990-ųjų pirmas aukštas atiduotas komercijai, jame įsikūrė legenda tapusi avalynės ir drabužių parduotuvė „LondVil“.

Vėliau viena įmonė keitė kitą, kol galiausiai čia laikinai apsistojo naujasis Vilniaus muziejus. Pasakodami apie namą, kuriame įsikuriame, norime „įsižeminti“ ir kviečiame Vilniaus pažinimo kelionę pradėti nuo 480 kvadratinių metrų po mūsų kojomis.

Parodoje plačiau pristatome skerdėjų-mėsininkų cecho – viduramžiais susikūrusio profesinės sąjungos atitikmens – kasdienybę, aiškinamės miesto ir mėsos santykį, pasakojame, kaip keitėsi šis namas ir jame gyvenę ir dirbę žmonės. Galiausiai siūlome trumpai žvilgtelėti į Vilniaus muziejaus istoriją, kuri prasidėjo prieš daugiau kaip šimtą metų, bet į pirmąją parodą pakvietė tik 2021 metais.

Cechas

Visi cechai veikė statutuose numatyta tvarka. Vilniaus skerdėjai kreipėsi į Lenkijos karalių, Lietuvos didįjį kunigaikštį Zigmantą Vazą, prašydami privilegijos cechui steigti. 1596 m. išleistoje privilegijoje rašoma: „Norėdami, kad kaip ir kituose amatuose, taip ir skerdime būtų gera tvarka, nusižeminus paprašius mūsų malonės, leidžiame ir duodame, norėdami, kad pagal žemiau aprašytus [statuto] straipsnius deramai jie patys ir jų įpėdiniai laikytųsi ir veiktų.“
Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cecho nariai turėjo išimtinę teisę skersti galvijus ir pardavinėti mieste mėsą. Vėliau skerdėjai ėmėsi ir mėsos gaminių, pavyzdžiui, dešrų ruošimo. Cechas taip pat turėjo teisę pardavinėti paskerstų gyvulių odas (dėl ko kildavo ginčų su odminiais). Skerdėjai buvo atsakingi už mėsos kokybės kontrolę Vilniaus mieste. Trumpai tariant, skerdėjų-mėsininkų cecho meistrai atliko visus mėsos paruošimo darbus: supirkdavo gyvulius, juos skersdavo ir prekiaudavo mėsa bei jos gaminiais. Šviežios mėsos monopolį skerdėjų-mėsininkų cechui pavyko išlaikyti iki XIX a. vidurio.

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos raštas, kuriuo transumuojama, patvirtinama ir papildoma 1596 m. Zigmanto Vazos privilegija, leidžianti įkurti Vilniaus miesto mėsininkų cechą ir patvirtinanti jo statutą. 1635, pergamentas, rašalas, dažai. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Pastatas

Skerdėjų-mėsininkų cecho namo rekonstrukcijos brėžiniai, Mėsinių gatvės fasadas, pjūviai ir aukštų planai, 1891. Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Mėsininkai šį pastatą įsigijo 1629 m. spalio 5 d. ir iki 1893 m., o taip pat 1925–1940 m. namas priklausė Vilniaus skerdėjų-mėsininkų krikščionių cechui. 1893–1925 m. jo savininkės buvo kitos mėsininkus vienijusios organizacijos.
Cecho name buvo saugoma cecho skrynia, vėliava, būgnai, šautuvai, vyko darbinės ir šventinės cecho narių sueigos. Žinome, kad nuo 1631 m. name buvo vandentiekis.
Iš pradžių vanduo čia atitekėdavo iš Žiupronių šaltinių, buvusių Misionierių soduose, vėliau – iš Trakų-Vingrių šaltinių.
1883 m. pastate buvo 7 krautuvės, viešbutukas, virtuvė, ledainė, du rūsiai, du gyvenamieji kambariai, arklidė. Visa tai nuomota ir atnešdavo cechui nemažai pajamų. Be to, cechas turėjo dar 6 parduotuves kitur mieste, jam priklausė dalis Didžiosios ir Mėsinių (dab. M. Antokolskio) gatvių mėsos eilių parduotuvėlių.

Cecho atributai

Cecho skrynia-seifas. Skrynia priklausė vienam Vilniaus cechų, tačiau nebūtinai skerdėjams-mėsininkams. XVII a., geležis, polichromija. Lietuvos nacionalinis muziejus

Skrynia buvo vienas svarbiausių amatininkų cecho gyvenimo atributų. Skrynioje buvo laikomos privilegijos, potvarkiai, raštai ir pinigai. Cecho skrynią prižiūrėjo du vyresnieji, saugoję po vieną skrynios raktą. Prie skerdėjų-mėsininkų cecho skrynios buvo priimami naujieji cecho nariai. 1665 m. cecho statute buvo pabrėžiama, kad jaunieji cecho nariai šalia cecho skrynios turi elgtis sąžiningai, būti pagarbūs vyresniųjų cecho narių atžvilgiu.

Kol skerdėjų-mėsininkų cechas neturėjo savo pastato, cecho nariai buvo įpareigoti skrynią saugoti šiapus miesto sienos, o įsigijus pastatą – tik jame. Prie cecho skrynios negalėjo artintis ne mėsininkų amato žmonės, todėl valdovo įsakymu mėsininkų cecho namas buvo atleistas nuo prievolės priimti į

Vilnių atvykstančius svečius vykstant teismams bei Tribunolo sesijoms ir net į miestą atvykus valdovui.

Cecho antspaudas, kartu su vyresniojo meistro parašu, dokumentui suteikdavo juridinę galią. Mėsininkų antspaude pavaizduotas Dievo Avinėlis – Kristaus ir jo atpirkimo aukos simbolis. XIX a. antrame dešimtmetyje lenkiškas antspaudo užrašas buvo pakeistas rusišku, tačiau kurį laiką spaudai su lenkišku užrašu vis dar buvo naudojami.

Skerdėjų-mėsininkų cecho nario liudijimas, 1860. Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Tarpukariu atkurto Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cecho vėliavos eskizai. Ferdynandas Ruszczycas, 1926, fotografuota kopija, fotografas Jakub Płoszaj. Lenkijos nacionalinis muziejus, Ruszczycų šeimos nuosavybė. Šios nuotraukos autorius – Saulius Žiūra

Skerdėjų-mėsininkų cecho vėliava buvo išskleidžiama per iškilmes, procesijas ir šventines eisenas. Istorinė skerdėjų cecho vėliava buvo baltos ir raudonos spalvų, pasiūta iš kitaikos – lengvo, lygaus, paprasto audimo šilko. Kaip tiksliai audinys atrodė, deja, nežinome. Vėliavą nešdavo vėliavininkas, kuriam buvo pavesta organizuoti vėliavos tvarkymo pas siuvėjus bei paruošimo iškilmėms darbus.

Iš cecho išlaidų registrų žinome, kad vėliavininkas už ypatingas pareigas po iškilmių ne tik gaudavo papildomą atlygį, bet ir būdavo pavaišinamas vynu ar degtine. 

1925 m. mėsininkai atgaivino istorinio cecho tradiciją, pasivadino Vilniaus skerdėjų-mėsos rūkytojų cechu (Cech rzeźników i wędliniarzy) ir paprašė garsaus to meto Vilniaus dailininko ir intelektualo Ferdynando Ruszczyco sukurti jiems vėliavą. 

Tarpukariu atkurto skerdėjų-mėsininkų cecho pameistrių sekcijos vėliava, 1933, šilkas, siuvinėjimas aukso ir įvairiaspalviais siūlais. Lietuvos nacionalinis muziejus

Rusijos imperijos armijos Prūsijos princo Karlo pėstininkų pulko būgnai. 1822–1855, medis, metalas, audinys, oda, tapyba. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Į iškilmingas miesto eisenas skerdėjų-mėsininkų cecho nariai nešdavosi ne tik vėliavą, bet ir būgnus. Cecho išlaidų registrai liudija, kad būgnininkai gaudavo ne tik atlyginimą, bet ir būdavo pavaišinami maistu bei gėrimais.

Nors pagrindinė būgnininkų atsakomybė buvo mušti būgnus, jie buvo atsakingi ir už būgnų priežiūrą bei remontą.

Šie būgnai nepriklausė skerdėjams-mėsininkams, tačiau iš vizualinių liudijimų žinome, kad cecho nariai turėjo panašius būgnus.

Arkebuza. XVII a. vidurys–II pusė, Vokietija, plienas, medis, kaulas, žalvaris, auksas. Vytauto Didžiojo karo muziejus

1647 m. papildytame skerdėjų-mėsininkų cecho statute rašoma, kad „joks į cechą nebūtų priimtas, jeigu su savimi šautuvo prie cecho vėliavos nepristatys“. Amatininkų cechai buvo savotiški miesto apsaugos daliniai. Jie galėjo būti pasitelkti miesto gynybai, naktinei miesto sargybai, o kartais, ypač jei buvo įtariama kilsiant neramumus, patruliavimui mieste.

Be to, Vilniaus amatininkų cechai šautuvus nešdavosi į iškilmingas valdovo sutikimo ceremonijas.

Šis šautuvas nepriklausė skerdėjams-mėsininkams, tačiau iš vizualinių liudijimų žinome, kad cecho nariai turėjo panašius ginklus

Cecho altorius

Skerdėjų-mėsininkų cecho statute buvo nurodyta, kad cecho nariai privalo pastatyti altorių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčioje Trakų gatvėje ir pagal savo išteklius jį įrengti, prižiūrėti ir susirasti dvasininką Viešpaties šlovinimo apeigoms. 1600 m. pranciškonai mėsininkų cechui suteikė privilegiją turėti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo altorių bei to paties titulo paveikslą.

Skerdėjai-mėsininkai buvo įpareigoti mokėti broliams pranciškonams mišių aukas ir finansiškai juos remti, iš savo lėšų užsakyti muziką Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventei (gruodžio 8 d.) ir dalyvauti Dievo Kūno

šventės (Corpus Christi, Devintinių) procesijoje „pagal miesto papročius, nešant savo cecho vėliavą“.
Vienuoliai pranciškonai įsipareigojo laikyti mišias už cecho narius, o prieš mišias už mirusius mėsininkus skambinti varpais. Skerdėjų-mėsininkų cecho dokumentai rodo, kad cecho meistrai savo įsipareigojimus stropiai vykdė: užsakydavo muzikantus, aprūpindavo pranciškonus midumi ir žuvimi, kartu su kitais amatininkų cechais dalyvaudavo procesijose, išskleidę savo vėliavą ir mušdami būgnus.

Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cecho rūkytos mėsos gamintojų (dešrininkų) brolijos komuninė. 1738, sidabras(?), auksavimas. Bažnytinio paveldo muziejus. Sauliaus Žiūros nuotr. dešinėje

Įrašas ant komuninės informuoja, kad indą 1738 m. vasario 24 d. pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai paaukojo Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cechas. 1737 m. pranciškonų bažnyčią nusiaubė miesto gaisras.

Regis, po jo cechui teko ne tik atstatyti savo altorių, bet ir atkurti altoriaus liturginių reikmenų rinkinį. 1864 m. pranciškonų bažnyčia buvo uždaryta ir paversta archyvo fondo saugykla. Žinome, kad 1883 m. skerdėjai-mėsininkai savo altorių turėjo Visų Šventųjų bažnyčioje.

Cecho ritualai

Elekcinis registras (pirkinių sąrašas). 1713, popierius. Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Kasmet apie Užgavėnes keisdavosi cecho valdžia, taigi buvo puiki proga švęsti. 1713 m. naujų vyresniųjų išrinkimo šventei skerdėjų-mėsininkų cechas sudarė tokį pirkinių sąrašą: 10 žąsų, 16 vištų, 10 paršiukų, 1 kalakutas, 2 kiškiai, 14 telyčios kepsnių, 4 ketvirčiai veršio ir veršienos sprandinė, žuvis,

jautiena, 2 statinės alaus, 27 buteliai vyno, 15 gorčių midaus, 2 gorčiai degtinės, kiaušiniai, miltai, grietinė, šakniavaisiai, 1 svogūnų kasa, duona ir pyragai, arbata, aliejus, actas, druska, šafranas. (1 gorčius iki XVIII a. vidurio atitiko 5,6 litro.)

Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cecho indai su išraižytais cecho inicialais, XVIII a. II pusė, alavas. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Pjaustymo lenta, Širvintų rajonas. Nedatuota, medis. Rimanto Puzino kolekcija. Vyno buteliai, rasti ties Ašmenos–Mėsinių–Dysnos gatvių sankirta. XIX a. pabaiga. Lietuvos nacionalinis muziejus

Akmuo vaško. Bitininko Egidijaus Kaluinos nuosavybė, Panevėžio rajonas

Pristatyti į cecho skrynią akmenį vaško buvo gana įprasta nuobauda Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cecho gyvenime. Akmuo – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės svorio matas, atitinkantis maždaug 15 kg. Mokėti baudą vašku reiškė mokėti už šviesą – vaškinės žvakės naudotos apšviesti cecho patalpas ir cecho altorių bei per religines apeigas, pavyzdžiui, laidotuves.

Akmenį vaško į cecho skrynią reikėjo pristatyti:

– už mokinio ar pameistrio nuviliojimą ar pabėgusiojo nuo kito meistro priėmimą;
– už netinkamą mėsos prekybą;
– už netinkamą pardavimui į miestą atvestų gyvulių patikrinimą.

Pusę akmens vaško tekdavo atiduoti už trečią nepaklusimą vyresniajam cecho nariui ar seniūnui. Cecho nariams buvo skiriamos ir piniginės nuobaudos, neretai nurodant, kad už šiuos pinigus bus įsigyjama… vaško cecho reikmėms.

Mėsininkų cechas po 1893 metų

Vilniaus supaprastintos amatų valdybos antspaudo spaudas. XIX a. pabaiga. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Panaikinus cechus, amatininkus jungė Vilniaus supaprastinta amatų valdyba. Ji perėmė mėsininkų ir kitų cechų turtą. 1905–1925 m. Vilniaus mėsininkai krikščionys susibūrė į tarpusavio pagalbos draugiją, o 1925 m. buvo atkurtas senasis cechas, pasivadinęs Vilniaus skerdėjų-mėsos rūkytojų cechu. Ši profesinė organizacija veikė iki 1940 metų. Tikrai žinome, kad iki pat atkurtojo cecho veiklos pabaigos jis buvo šio namo savininkas ir čia veikė organizacijos būstinė, į kurią buvo galima paskambinti telefono numeriu 7-87.
Trečio dešimtmečio pabaigoje šis namas buvo svarbus Vilniaus amatininkų centras: 1929 m. čia veikė Vilniaus amatininkų cechų sąjunga, 1929–1933 m. – Vilniaus amatų rūmai, o 1929–1936 m. – Lenkijos amatininkų ir pirklių kooperatinis bankas. 1931 m. antrame arba trečiame aukšte įsikūrė ir Vilniaus amatininkų klubas (Resursa Rzemieślnicza w Wilnie). Klubas užsiėmė kultūrine-šviečiamąja ir visuomenine veikla, kuri dažniausiai pasireikšdavo pranešimų, parengtų amatininkams aktualiomis temomis, skaitymu bei valstybinių ir tautinių švenčių minėjimais.

Nuotraukoje užfiksuoti 1931 m. birželio 11 d. vykusio Amatininkų klubo patalpų šventinimo iškilmių dalyviai. Iš dešinės antras – Amatų rūmų prezidentas Władysławas Szumańskis, ketvirtas – Vilniaus prezidentas (meras) Józefas Fojelewskis, penktas – kunigas Władysławas Bandurskis. Vilniaus amatininkų klubo patalpų šventinimo iškilmės. Nežinomo fotografo nuotrauka. 1931, skenuota kopija. Jaceko Szumańskio archyvas

Miestas ir mėsa

Nuo seniausių laikų į Vilnių būdavo gabenama ne skerdiena, žalia mėsa ar mėsos produktai, bet gyvuliai ir paukščiai. Iki 1882 m. iš ganyklų į miestą gyvulius atgindavo pėsčiomis. Kai kuriems jų tekdavo įveikti net dviejų tūkstančių kilometrų atstumą. Atginti gyvuliai buvo laikomi miesto tvarte ir skerdžiami pagal poreikį. Senasis tvartas stovėjo netoli Šv. Stepono bažnyčios, o naujasis, pastatytas XIX a. pabaigoje – Naujamiesčio pakraštyje, Poltavos (dab. Panerių) gatvėje.
1882 m., siekiant suvaldyti infekcinių gyvūnų ligų plitimą, visoje Rusijos imperijoje buvo sugriežtinta veterinarinė kontrolė, uždrausta ginti galvijus keliais ir nurodyta pervežti juos geležinkeliu. Todėl XIX a. pabaigoje miesto tvartai ir skerdyklos buvo statomi arti geležinkelio. Tarpukariu, kai paplito vagonai-šaldytuvai ir atsirado vilkikai-šaldytuvai, į miestą vis dažniau atkeliaudavo nebe gyvuliai, o skerdiena ir gatavi mėsos gaminiai.

Skerdykla

Iki XVIII a. pabaigos gyvuliai paprastai buvo skerdžiami prie skerdėjo-mėsininko namų esančiame kieme, įvairiose miesto vietose, visai šalia vartotojo. Dėl sanitarinių priežasčių bandyta procesą centralizuoti ir 1801 m. įrengta miesto skerdykla Lukiškėse.

1878 m. skirtingus miesto rajonus mėsa aprūpindavo penkios didesnės skerdyklos: skerdėjų-mėsininkų cecho žinioje buvusi miesto skerdykla Lukiškių priemiestyje ir atskiriems asmenims priklausiusios skerdyklos Naujamiestyje, Šnipiškėse, Antakalnyje ir Paplaujoje. Procesas vis dar vyko pačiame mieste.

Augant miesto gyventojų skaičiui ir mėsos pramonei įgaunant vis didesnį pagreitį nuspręsta naują miesto skerdyklą įrengti Naujamiesčio pakraštyje, dab. Panerių gatvėje 64, taip paslepiant nemalonius mėsos gamybos užkulisius nuo miestiečių akių ir nosių.

Po Antrojo pasaulinio karo vilniečiams mėsą tiekė dar toliau – dab. Savanorių prospekto gale, Žemuosiuose Paneriuose – pastatytas Vilniaus mėsos kombinatas, veikęs iki 2007-ųjų. Šių dienų pirkėjas retai kada žino, iš kur mėsa pasiekia Vilniaus parduotuves – vartotojus pavyko galutinai išvaduoti nuo apetitą galbūt mažinančių įspūdžių.

Gerindamas miesto sanitarinę būklę 1798 m. Vilniaus magistratas (savivaldybė) nurodė, kad skerdėjai-mėsininkai turėtų skersti gyvulius vienuoliams dominikonams priklausančioje skerdykloje „netoli arsenalo“, tačiau skerdėjai aiškino, kad jie gyvena priemiesčiuose, yra pratę skersti
gyvulius namie „anksti ryte, vėlai vakare arba naktimis“, moka darbuotis švariai, turi visus reikalingus įrankius, jiems padeda pameistriai, mokiniai ir šeimos nariai. Nepaisant atsikalbinėjimų, nuo 1801 m. buvo privaloma gyvulius skersti ant Neries kranto įrengtoje Lukiškių skerdykloje, veikusioje iki XX a. vidurio.

Lukiškių skerdyklos atnaujinimo brėžinys, 1901. Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1893 m. buvo atidaryta nauja miesto skerdykla dab. Panerių gatvėje, prie pat geležinkelio. Ji veikė iki XX a. vidurio. Vilniaus miesto skerdyklos projektą 1884 m. parengė architektas ir inžinierius Feliksas Jasinskis. Jis orientavosi į tuomet pažangiausią, vadinamąjį humanišką, Sankt Peterburge 1880–1882 m. įrengtos skerdyklos modelį, kurio esminė naujovė – atskirtos gyvulių laikymo ir skerdimo zonos.

F. Jasinskis numatė du želdiniais atskirtus kiemus. Pirmąjį perimetru juosė tvartai ir administracijos pastatas, antrajame buvo išrikiuoti atskiri korpusai įvairių rūšių gyvuliams skersti. Korpusai sudalinti į mažas kameras, kuriose apdorojama po vieną gyvulį. Projektas buvo litografuotas ir 1887 m. publikuotas dalimis (Nr. 6–12) Sankt Peterburge leidžiamame žurnale Zodčij (Architektas).

Vilniaus miesto skerdykla dab. Panerių g. 64: stambių raguočių skerdyklos projektas, 1887, Nr. 7–8, priedas, lapas Nr. 38 ir 39; Vilniaus miesto skerdykla dab. Panerių gatvėje: generalinis planas,1887, Nr. 7–8, priedas, lapas Nr. 45 ir 46; Vilniaus miesto skerdykla dab. Panerių gatvėje: stambių raguočių tvarto projektas, 1887, Nr. 11–12, priedas, lapas Nr. 36; Vilniaus miesto skerdykla dab. Panerių gatvėje: administracijos namo fasado projektas, Nr. 6, priedas, lapas Nr. 34. Architektas Feliksas Jasinskis, Зодчий, Sankt Peterburgas. Vilniaus muziejus, Sauliaus Pilinkaus dovana

Vilniaus miesto skerdyklos veterinarijos gydytojo antspaudas ir antspaudo spaudas. XIX a. pabaiga, lakas, bronza, medis. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Miesto tvartuose ir skerdyklose dirbo veterinarai, kurie tikrindavo galvijų sveikatą, atlikdavo mėsos laboratorinius tyrimus. Mieste prekiauti buvo galima tik veterinarijos gydytojo
antspaudu patvirtintos tinkamos būklės gyvulio mėsa. Šis spaudas greičiausiai priklausė gydytojui, dirbusiam miesto skerdykloje dab. Panerių gatvėje.

Vilniaus miesto skerdyklos sargo Nr. 8 ženklelis. XIX a. pabaiga, vario skarda. Vilniaus muziejus

Sanitarija

Mėsinė

Didžiosios ir M. Antokolskio gatvių mėsos eilių rekonstrukcijos projektas, 1901. Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos Vilniuje mėsa buvo prekiaujama vadinamosiose mėsos eilėse ir specializuotose mėsos krautuvėlėse. Mėsos eilės – tai turgelis su dengtais prekystaliais arba kioskais, paprastai sustatytais eilėmis. Iki 1900 m. steigti specializuotas mėsos krautuvėles buvo leidžiama tik tuose miesto rajonuose, kuriuose nebuvo mėsos eilių. Krikščionių ir judėjų mėsinės veikė atskirai.

1906 m. Vilniuje veikė ne mažiau kaip devynios krikščionių ir judėjų mėsos eilės: tarp Didžiosios ir dab. M. Antokolskio gatvių, dab. Žemaitijos, Naugarduko, Ukmergės gatvėse, Halės turgavietėje, Mėsinių ir Dysnos gatvių kampe (dabar ten automobilių stovėjimo aikštelė) ir kitur. Šiose mėsos eilėse prekiavo apie 250 mėsininkų. Be to, buvo dar 69 specializuotos mėsos krautuvėlės kitose miesto vietose. Iki Antrojo pasaulinio karo dalis Didžiosios ir M. Antokolskio gatvių mėsos eilių krautuvėlių priklausė Vilniaus skerdėjų-mėsininkų cechui.

Iš rytų fronto – Vilnius. Mėsos turgus su vaizdu į miesto teatrą ir Šv. Kazimiero bažnyčią. 1915, Kretingos muziejus, LIMIS

1. Kapoklė, rasta Trakų g. 2/24. XVII(?) a., geležis. Lietuvos nacionalinis muziejus. 2. Kapoklės dalis su vienoje pusėje įspaustu (gamintojo?) ženklu, rasta Vingrių g. 5A. XVI–XVII a., geležis. Lietuvos nacionalinis muziejus. 3. Kapoklė, rasta Malūnų g. XVIII–XIX a., geležis. Lietuvos nacionalinis muziejus

4. Kapoklė mėsai kapoti. XIX a. Lietuvos nacionalinis muziejus. 5. Kapoklė mėsai kapoti. XIX a. Lietuvos nacionalinis muziejus. 6. Kapoklė mėsai kapoti, naudota vilniečių buityje. XX a. pr. Lietuvos nacionalinis muziejus. 7. Kapoklė mėsai kapoti, naudota vilniečių buityje. XX a. pr. Lietuvos nacionalinis muziejus. 8. Kapoklė. Nedatuota, medis, geležis. Kauno rajono muziejus. 9. Virtuvinis peilis, XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos nacionalinis muziejus.

10. Kaulų valymo peilis. 2021. UAB „Singlis“ nuosavybė. 11. Kapoklė. 2021. Medžiotojų būrelio nuosavybė. 12. Pramoninės mėsmalės peilis ir sietelis. 2021. UAB „Singlis“ nuosavybė

Peilių galąstuvas „ragatkė“. 2021. UAB „Singlis“ nuosavybė

Mėsmalė, XX a. 3–4 deš., Lietuvos liaudies buities muziejus. Svarstyklės ir svarsčiai XX a. II pusė, ūkininkės Vandos Šidlauskienės nuosavybė, Trakų rajonas. Mėsos kapojimo kaladė, 2021, ąžuolas, medžiotojų būrelio nuosavybė

Vilniaus mėsos kombinatas

Po Antrojo pasaulinio karo įsteigtas Vilniaus mėsos kombinatas 1944–1959 m. veikė buvusiose AB „Maistas“ patalpose Naujojoje Vilnioje ir Panerių gatvėje. Sovietmečiu vyravusi nuostata stambinti ir vienoje vietoje telkti pramonės objektus neaplenkė ir mėsos pramonės – 1958 m. Žemuosiuose Paneriuose pradėjo veikti didžiulis naujas Vilniaus mėsos kombinato kompleksas.
Pirmiausia paleisti dešrų (1958), mėsos ir riebalų (1959) cechai, vėliau – paukščių ir šaldytuvų (1961) cechai, o galiausiai kulinarijos (1983) cechas. Kombinate veikė visa mėsos apdorojimo grandinė – į jį buvo gabenami gyvi gyvuliai, o išvežami gatavi mėsos produktai. 1987 m. kombinate dirbo apie 1600 žmonių.

Rankinis diskinis skerdenos dalijimo pjūklas, UAB „EFIS“ nuosavybė

Šaldytuvas

Kol nebuvo šaldytuvų, mėsa ir kiti greitai gendantys maisto produktai buvo laikomi ledainėse – specialiuose pastatėliuose arba namo rūsyje įrengtose patalpose. Į jas žiemą sudėdavo ledo luitus, išpjautus iš užšalusių upių ir ežerų. Ledainėms skirti ledo luitai buvo maždaug 1 x 0,5 m dydžio, jų aukštis priklausė nuo ledo storio. Toks ledo luitas svėrė daugiau kaip 100 kg. Pagal taisykles įrengtoje ledainėje ledas neištirpdavo 2–3 metus, tačiau tokių ledainių Vilniuje buvo reta. XX a. pradžioje dėl nepatikimo šaldymo miesto mėsinėse paprastai buvo laikomi ne daugiau kaip du išmėsinėti gyvuliai, o skerdyklos skersdavo gyvulius šeštadieniais ir sekmadieniais.
Pirmasis komercinis šaldytuvas Vilniuje pastatytas ketvirtajame XX a. dešimtmetyje dab. Kauno ir Algirdo gatvių kampe. Šaldytuvas naudojamas pagal paskirtį iki šiol. Buitiniai šaldytuvai Sovietų Sąjungoje masiškai paplito 1965–1975 metais. Tačiau XX a. aštuntajame dešimtmetyje šaldytuvus teturėjo 43 procentai SSRS miestiečių namų ūkių. Iki įsigyjant šaldytuvą gendančius produktus miesto gyventojai laikydavo rūsyje, daugiabučio balkone arba ant palangės. „Chruščiovkių“ virtuvėse greitai gendantiems produktams laikyti po virtuvės palange buvo įrengtos specialios sezoniškai naudojamos spintelės su nedidelėmis ventiliacinėmis angomis.

Mūrinės ledainės brėžinys iš Vyriausiosios inžinerinės valdybos išleisto pavyzdinių brėžinių atlaso, Sankt Peterburgas, 1867, V skyrius, 4 lapas, skenuota kopija. Rusijos nacionalinė biblioteka

XIX a. tarp JAV ir Afrikos šalių, Indijos, Kinijos ir Europos vyko intensyvi prekyba ledu. XIX a. pabaigoje JAV per metus paruošdavo apie 20 milijonų tonų ledo, iš kurių 8 milijonai buvo eksportuojami.

Europoje ledo eksportu užsiėmė Norvegija. Transportuojamus ledo luitus izoliuodavo šiaudais, ir jie beveik netirpdavo.

Stanislaw Filibert Fleury. Ledo ruošos darbai prie Vilnios Belmonto apylinkėse. Apie 1900, stiklo negatyvas, skenuota kopija. Lietuvos nacionalinis muziejus

Stanislaw Filibert Fleury. Ledo ruošos darbai Neryje. Apie 1900, skenuota kopija. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Vilniuje 1910 m. Iljos Lipskio alaus gamykloje jau buvo galima užsisakyti ne tik alaus, bet ir iš artezinio šulinio vandens pagaminto dirbtinio ledo tam alui šaldyti. Ir alų, ir ledą tiekėjas pristatydavo užsakovui į namus.

Dirbtinis ledas JAV ir kitur pradėtas gaminti apie 1875 metus. XIX a. pabaigoje jo buvo pagaminama tiek pat, kiek paruošiama tikro.

Pirmieji komerciniai šaldytuvai pastatyti XIX a. viduryje Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, JAV. Jie buvo naudojami alaus bravoruose, skerdyklose, maisto sandėliuose. Bent kiek plačiau komerciniai šaldytuvai paplito apie 1880-uosius. O pirmieji šaldytuvai ant ratų pradėti naudoti JAV ledų pramonėje 1925 metais.

Šaldytuvus „Saratov“ nuo 1951 m. gamino Saratovo elektros agregatų gamykla; Vilniaus muziejus. Šaldytuvus „OKA“ nuo šeštojo dešimtmečio gamina Muromo mašinų gamykla. Tai prastesnė, pigesnė ir populiaresnė „ZIS-Maskva“ versija, savo išvaizda ir techniniais parametrais atitikusi populiarųjį „Minsk“. Šaldytuvus „ZIS-Maskva“ nuo 1950 m. gamino Maskvos sunkvežimių gamykla. GUT.LT – buities technika nuosavybė

Populiariausi pirmųjų šaldytuvų modeliai Vilniuje buvo „ZIS-Maskva“ (vėliau „ZIL-Maskva“), „Saratov“ ir „Minsk“. 1963 m. Alytuje buvo atidaryta iki šiol veikianti šaldytuvų gamykla „Snaigė“.

Vilniečių prisiminimai apie pirmąjį šaldytuvą, garso įrašas

Iš kairės į dešinę: Кулинария (Kulinarija), Maskva, 1955, Rasos Antanavičiūtės nuosavybė; Anna Ciudziewicka, Gospodyni litewska czyli Nauka utrzymywania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowańszych i najdoświadczeńszych, a razem najtańszych i najprostszych (Lietuvos namų šeimininkė arba Pamokymai gero namų tvarkymo ir jų aprūpinimo visokiais prieskoniais, virtuvės atsargomis, vaistais ir ūkio reikmenimis, o taip pat galvijų, paukščių ir kitų gyvūnų veisimo ir laikymo pagal išbandytus, pasiteisinusius ir kartu pigiausius bei paprasčiausius metodus), Vilnius, 1848, Vilniaus universiteto biblioteka; Adolfas Vėgėlė, Jaunoms šeimyninkėms dovanėlė, Vilnius, 1909; Vilniaus universiteto biblioteka

Vokiečių g. 6 / Mėsinių g. 1

Žinome, kad 1636 m. namas buvo mūrinis, dviejų ir vieno aukšto. Per XVIII a. gaisrus namas ne kartą nukentėjo ir buvo atstatytas.

1891 m. vyko pirma stambi rekonstrukcija, apie tai liudija data ant Mėsinių gatvės fasado. Rekonstruojant užstatyti antras ir trečias aukštai, šiek tiek pakeistas namo fasadas. Kiek vėliau namas papuoštas balkonais.

Per Antrąjį pasaulinį karą namas buvo apgriautas, liko be stogo.

1952 m. pastatas dar buvo remontuojamas, o 1958 m. jame jau gyveno naujakuriai. Nors namo fasadas ir kiemas mažai pasikeitė, nebeliko balkonų, krautuvėlių pirmame aukšte, visur buvo įrengti butai.

Antroji kapitalinė pastato rekonstrukcija vyko 1989–1991 metais. Viskas, išskyrus fasadus, buvo atnaujinta. Tada perdengtas pirmas kiemo aukštas, įrengtas „kabantis“ kiemas antrame aukšte, pakeistos namo konstrukcijos ir suplanavimas. Tokį pastatą matome ir šiandien.

Pastato vaizdas XX a. pradžioje–1944 m. Maketo autorius „Studio Space/Time“

Iki Antrojo pasaulinio karo griovimų. Kaip ir dabar, namo kiemą į dvi dalis skyrė nedidelis korpusas. Į antro aukšto patalpas vedė kieme įrengti mediniai išoriniai laiptai ir atviros galerijos-balkonai. Kiemas buvo pereinamas – įėjus per arką Vokiečių gatvėje buvo galima išeiti per arką Mėsinių gatvėje.

Pirmame aukšte Mėsinių gatvės pusėje buvo trylika krautuvėlių su atskirais įėjimais, kurios beveik visos turėjo išėjimus į kiemą. Kieme įrengti laiptai vedė į rūsį, kur greičiausiai buvo parduotuvėlių ir gyventojų ledainės bei sandėliukai.

Skerdėjų-mėsininkų cecho namo brėžiniai, Mėsinių gatvės fasadas, pjūviai ir aukštų planai. Po 1893. Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Nedatuotame brėžinyje, vaizduojančiame pastatą po 1891 m. rekonstrukcijos, mėlynu rašalu nubraižyti balkonai.
Greičiausiai jie buvo įrengti kiek vėliau, nes Rusijos imperijos architektų kalba mėlynas rašalas reiškė projektuojamas, numatomas pastatyti statinio dalis.

Kairėje: Siuvėja(?) senojoje Mėsinių gatvėje. M. Brazaičio nuotrauka. 1940, skenuota kopija. Dešinėje: senosios, nebeegzistuojančios Mėsinių gatvės perspektyva. Tolumoje matyti šio namo kampas su balkonais. M. Brazaičio nuotrauka, 1940, skenuota kopija. Algės ir Valentino Gylių šeimos archyvas. Šios nuotraukos autorius – Saulius Žiūra.

1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių, mėsininkų-skerdėjų cechas savo veiklą tęsė iki 1940 m. kovo 15 dienos. Tų pačių metų birželio 9 d. Vilniaus gatvėmis vaikščiojo ir jas fotografavo Lietuvos karo aviacijos kapitonas, topografas ir didelis fotografijos mėgėjas Mečys Brazaitis (1903–1952).
Fotografas įamžino ne tik senąjį mėsininkų-skerdėjų cecho pastatą, kuriame vis dar veikė Bengeno ir Goldbergo audinių parduotuvė, bet ir žydų kvartalą likus savaitei iki sovietų okupacijos.

Vokiečių g. 25 (dab. Vokiečių g. 6) nacionalizavimo aktas, 1940. Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Pirmoji sovietinė okupacija. Kitą dieną po sovietų santvarkos įvedimo, 1940 m. liepos 22 d., LSSR Liaudies seimas paskelbė apie žemės nacionalizavimą ir žemės reformą. Iki 1940 m. spalio pabaigos buvo nacionalizuoti bankai, stambiosios pramonės ir prekybos įmonės, geležinkeliai, transporto priemonės. 1940 m. spalio 31 d. priimtas nutarimas nacionalizuoti gyvenamuosius namus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje, kurių plotas viršijo 220 kv. m, taip pat namus, turinčius istorinę ar meninę vertę arba užimtus

valstybės įstaigų. Nacionalizuoto turto savininkai jokios kompensacijos negavo.

Šis namas buvo nacionalizuotas 1940 m. gruodžio 10 dieną. Nacionalizavimo akte kaip savininkas nurodytas LSSR Profesinių sąjungų centro biuras. Name veikė 13 krautuvių ir / ar įstaigų, gyveno 5 nuomininkai ir kiemsargis, 1 butas buvo laisvas, 3 tušti, gaisro nuniokoti.

Artelės „Raudonasis siuvėjas“ prašymas atlikti remonto darbus, 1941. Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Pastato situacijos planas, 1940. Vilniaus regioninis valstybės archyvas

„Raudonojo siuvėjo“ patalpų remonto projektas, 1941. Vilniaus regioninis valstybės archyvas

1941 m. namo 3 ir 4 butai (antrame ir trečiame aukštuose) buvo paskirti Vilniaus vyriškų rūbų siuvėjų konfekciono kooperatyvinei gamybinei artelei „Raudonasis siuvėjas“. Artelės – pusiau kooperatinės įmonės – telkė anksčiau privačiai dirbusius amatininkus – siuvėjus, batsiuvius ir kitus,

nes nacionalizavus privačias įmones pasidarė sudėtinga organizuoti amatininkų darbą. Sovietų Sąjungoje artelės buvo toleruojamos iki 1956 metų. Vėliau, iki pat 1987-ųjų, šalyje nebuvo galimybės amato meistrams burtis į nevalstybines įmones.

Vilniaus geto planas, 1942, skenuota kopija. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Sauliaus Žiūros nuotr.

Vokiečių g. 4 ir 6. Nežinomo autoriaus nuotrauka, apie 1956. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Sauliaus Žiūros nuotr.

Nacistinė okupacija. 1941 m. rugsėjį žydų kvartale buvo įkurti Didysis ir Mažasis getai. Juos skyrė Vokiečių gatvė. Mažasis po kelių mėnesių likviduotas, o Didysis Vilniaus getas egzistavo iki 1943 m. rugsėjo 23 dienos. Į Didžiojo geto teritoriją buvo įtrauktos Mėsinių g. 1 ir 2 namų dalys. Maždaug ties šių pastatų viduriu Mėsinių gatvėje buvo įrengta medinė tvora su spygliuota viela. Pagrindiniai vartai į Didįjį getą buvo Rūdininkų gatvėje. Didžiajame gete, įvairiais duomenimis, gyveno apie 30 tūkstančių žmonių.

1972 m. Paminklų konservavimo institute buvo atliekami šio Senamiesčio kvartalo istoriniai tyrimai, pildomos namų anketos. Šio namo anketoje rašoma, kad 1943–1944 metais, po Vilniaus geto likvidavimo, jame veikė vienos iš antihitlerinių 

organizacijų pogrindinė spaustuvė. Šis „reikšmingas istoriniu-revoliuciniu požiūriu“ įvykis galimai apsaugojo pastatą nuo dar didesnių pertvarkų. Apie 1956 m. darytoje nuotraukoje užfiksuota atminimo lenta galimai priminė apie čia veikusią spaustuvę.

Antrojo pasaulinio karo metais Vilnius buvo bombarduojamas tris kartus. Pirmą nedidelį „vokišką“ smūgį miestas gavo karo pradžioje – 1941 m. birželį. 1942 m. kovą sovietai sudavė antrąjį smūgį.
Trečiasis bombardavimas, atnešęs didžiausius nuostolius, vyko karo pabaigoje, 1944 m. liepos 11 dieną. Tąkart sovietų liepsnosvaidininkai sudegino trečdalį Senamiesčio. Daugelis tuomet apgriautų pastatų nebuvo atstatyti, o šeštąjame dešimtmetyje ir visai nugriauti.

Vokiečių gatvė ties Mėsinių gatve. Iš kairės: Floriana Pileckienė, Violeta Pileckaitė, Leonidas Pileckas, Ananijus Pileckas, apie 1961, skenuota kopija. Violetos Pileckaitės-Ivinskienės archyvas

Antroji sovietinė okupacija. Pokariu į namą atsikraustė nauji įvairių profesijų gyventojai. Name gyveno batsiuvys ir ginekologė, siuvėjas ir ministrų tarybos darbuotojai. Buvusi pastato gyventoja Violeta Pileckaitė-Ivinskienė papasakojo, kad į renovuotą pastatą su tėvais atsikraustė 1958 m., bet namo kiemas kurį laiką buvo labai netvarkingas: stovėjo lauko išvietė ir buvo didelė šiukšlių duobė.

Violeta Pileckaitė-Ivinskienė gimė inžinieriaus, karaimo Leonido Pilecko šeimoje. Prieš atsikraustant į Vilnių šeima gyveno Tyruliuose. Pati Violeta tapo ekologe ir šiame name sukūrė savo šeimą. Su trejų metų pertrauka moteris čia gyveno nuo 1958 iki 1984 metų.

Telefono aparatas VEF БАГТА-50, 1956, Latvija. Violetos Pileckaitės-Ivinskienės nuosavybė

Pokariu į Vokiečių gatvę atsuktoje pastato dalyje įsikūrė ir ne ilgiau kaip iki 1958 metų veikė SSRS juodųjų metalų prekybos valdybos Glavtorčermet respublikinis padalinys. Glavtorčermetas rūpinosi juodojo metalo laužo rinkimu. Violeta Pileckaitė-Ivinskienė prisimena savo tėtį pasakojant, kad antrame aukšte, tose patalpose, kuriose buvo įrengtas jų
butas, buvo Glavtorčermet biuras. Pasak Ivinskienės, biuro palikimas buvo kolenkoru (medvilniniu įklijintu, standžiu drobinio pynimo audeklu) dengtos buto sienos, garsui nepralaidžios durys bei šis bakelitinis VEF telefonas, kurio numeris buvo 20-00-1.

Kairėje: Mėsinių gatvės perspektyva. Nežinomo autoriaus nuotrauka, 1983, skenuota kopija. Vilniaus regioninis valstybės archyvas. Dešinėje viršuje: 1969–1970 Naujųjų metų naktis. Violeta (sėdi) ir jos mama Floriana Pileckienė, skenuota kopija. Dešinėje apačioje: Violeta virtuvėje, 1981, skenuota kopija. Violetos Pileckaitės-Ivinskienės archyvas

1956–1959 m. parengtas Vilniaus Senamiesčio rekonstrukcijos projektas (architektai Kazys Šešelgis, Justinas Šeibokas, Sigitas Lasavickas) buvo pirmasis senamiesčio regeneracijos projektas Sovietų Sąjungoje. Juo vadovaujantis, 1961 m. buvo sukurtas 61-jo kvartalo, esančio tarp dab. Vokiečių, Mėsinių ir Mikalojaus gatvių, kompleksinio tvarkymo projektas.
Pagal šį projektą visi kvartalo kiemai turėjo būti pereinami, kai kurie statiniai griaunami, o jų vietoje įveisiami žali plotai. Laikytasi nuostatos, kad reikia išsaugoti istorinę kvartalo išorę, gatvių fasadus, o jo vidų pritaikyti patogiam šiuolaikiniam gyvenimui.

1985–1986 m. rekonstrukcijos projektas, architektė Nina Masaitienė. Vilniaus regioninis valstybės archyvas; 1985–1986 m. rekonstrukcijos projektas. Architektas Romualdas Tumelis

1985–1986 m. architektas Romualdas Tumelis (Komunalinio ūkio projektavimo institutas) parengė Muziejaus (dab. Vokiečių) g. 6 turėjusios įsikurti gatavų drabužių parduotuvės interjero projektą. Turėjo būti įrengtos trys tuo metu madingo postmodernistinio stiliaus prekybos salės – „gatavų“ drabužių parduotuvė su įėjimu iš Mėsinių gatvės ir „Ekskvizitinių drabužių parduotuvė“ su įėjimu iš Vokiečių gatvės. Parduotuvė buvo suprojektuota ir įrengta tarsi apsipirkimo šventovė: interjerą puošė dekoratyvinės kolonos ir karnizai, veidrodžiai, žalvario detalės, raštuoto teraco grindys, figūravo trikampės nišos motyvas. Nors pasak architekto, projektas buvo įgyvendintas tik iš dalies – užsakant vitrinas, prekystalius ir kitą įrangą, buvo atsisakyta daugelio detalių, muziejaus kavinėje radome vieną trikampę nišą, o pagrindiniame vestibiulyje ir kavinėje išliko laiptuoti karnizai.
Devintojo dešimtmečio viduryje Komunalinio ūkio projektavimo instituto architektai parengė pastato kapitalinio remonto projektą, o 1989–1991 m. vyko namo rekonstrukcija. Autentiški išliko tik pastato fasadai, visa kita buvo įrengta naujai. Nuimti mediniai išoriniai laiptai kieme, užmūryta arka Mėsinių gatvėje, o įvažiavimas į kiemą Vokiečių gatvėje tapo įėjimu į pirmojo aukšto patalpas. Antrame ir trečiame namo aukštuose suprojektuoti 9 butai, o pirmame – prekybai skirtos patalpos.

Ekskvizitinių drabužių parduotuvės interjero rekonstrukcija pagal architekto Romualdo Tumelio brėžinius. Liudas Parulskis, 2021

Po 1990 metų

„LondVil” interjeras. Architektas Romualdas Tumelis, nežinomo autoriaus nuotrauka. 1992, skenuota kopija, Romualdo Tumelio šeimos archyvas

Atkūrus Nepriklausomybę ir pradėjus steigtis privatiems verslams, 1991–1992 m. šiame name įsikūrė bendra Lietuvos-Anglijos įmonė „LondVil“. Ji prekiavo importiniais drabužiais ir avalyne, kosmetika, parfumerija, bendradarbiauta su Estijos drabužių gamintojais „Klementi“ ir „Baltman“, kurie tapo vienais pagrindinių tiekėjų. 1992 m. „LondVil“ savininkai pradėjo dar vieną partnerystę, nutiesusią kelią vienam iš didžiųjų Lietuvos prekybos centrų – dalyje šiandieninio muziejaus patalpų Ortizų šeima įkūrė pirmąją Vilniuje parduotuvę „IKI“.
Nors dešimtajame dešimtmetyje „LondVil“ buvo labai populiari, joje lankydavosi ir šalies elito atstovai, po 2000 m. prekyba pradėjo sektis prasčiau ir 2004 m. parduotuvė užsidarė.

„LondVil“ svečių sutiktuvės. Nežinomo autoriaus nuotraukos, 1993–1994. Buvusio „LondVil“ generalinio direktoriaus Vytauto Paulausko archyvas

„LondVil“ lauko reklamos eskizas. UAB “„Hyperion” dizainas , 1998. Buvusio „LondVil“ generalinio direktoriaus Vytauto Paulausko archyvas

2012 m. ilgai nebenaudotose patalpose įsikūrė nauji verslai. Dabartinę kavinės salę išsinuomavo „AJ šokoladas“. Šokolado verslo ir šokoladinių tinklo įkūrėjas Algimantas Jablonskas prisimena, kad vienoje šokoladinėje vykusioje

degustacijoje dalyvavo fengšui specialistas, kuris pasakė esą šioje vietoje verslas nesiseks. Sutapimas ar ne – „AJ šokoladas“ Vokiečių g. veikė vos vienerius metus.

Šokoladinė „AJ šokoladas“. Laisvio Janulio ir Beatos Janulienės interjero dizainas, nežinomo fotografo nuotrauka, 2012. Laisvio Janulio ir Beatos Janulienės archyvas

2014 m. dabartinėje muziejaus ekspozicijų erdvėje atsidarė Lauros Taučiūtės įkurtas vaikų restoranas-teatras „Kukumuku“, tikriausiai antras vaikų restoranas Vilniuje po legendinio „Nykštuko“. Restorane buvo kuriami ir rodomi originalūs spektakliai, mažuosius lankytojus užimdavo animacinis herojus Kukumukas, stalo etiketo ir sveiko maisto edukacinės programėlės. Lankytojus traukė teminiai žaidimų kambariai ir skirtingo amžiaus vaikams pritaikytas meniu. Sumažėjus lankytojų restoranas 2016 m. buvo priverstas užsidaryti.

Restoraną „Kukumuku“ savivaldybės nuomininkų sąraše 2016 m. pakeitė privatus iliuzijų muziejus „Vilnil“, veikęs čia iki 2019 m., o tada persikraustęs į gretimą namą, kur sėkmingai dirba ir dabar. Pastato rūsyje muziejus taip pat buvo įrengęs pabėgimo kambarį.

Tuo tarpu „AJ šokolado“ vietoje netrukus įsikūrė tarptautinės iniciatyvos „Children City“ žaislų parduotuvė. Idėjos iniciatorė ir įgyvendintoja Lietuvoje Agnė Grigaliūnienė tikėjosi, kad parduotuvė ne tik pasiūlys kokybiškų žaislų, bet ir prisidės sprendžiant Lietuvos vaikų bėdas, paskatins tėvus skirti savo vaikams daugiau laiko.

Todėl žaislų parduotuvės komanda – Asta Budukevičiūtė-Žegunė ir Julija Mazūrienė – kelis metus vystė sėkmės sulaukusią socialinę iniciatyvą „Aštunta minutė“, kurios metu įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse tėvai su vaikais kartu kokybiškai leisdavo laiką. Deja, 2019 m. parduotuvę buvo nuspręsta uždaryti.

Vilko holograma. Iliuzijų muziejaus „Vilnil“ nuosavybė

Vilniaus muziejus

Miestų muziejai pradėti kurti tuomet, kai miestai ėmė sparčiai augti ir keistis. Pirmasis miesto muziejus – Le musée Carnavalet – buvo įkurtas 1866 m. Paryžiuje, kuomet Napoleonas III ir baronas Haussmannas ėmėsi didžiosios miesto rekonstrukcijos. Tačiau dauguma tokių muziejų buvo steigiami XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, pavyzdžiui, Berlyno miesto muziejus įsteigtas 1874 m., Londono – 1912 m., Niujorko – 1923 m., Varšuvos – 1936 m.

Tradiciniai miesto muziejai supažindindavo su miesto praeitimi.Todėl dauguma jų ir vadinosi miesto „istorijos muziejais“. Praėjusio amžiaus pabaigoje žodį „istorija“ imta braukti iš pavadinimo, o atsinaujinantys muziejai vis dažniau deklaruoja, kad miestą supranta kaip sudėtingą mechanizmą, kuriame istorija yra tik vienas iš daugelio dėmenų. Svarbiausias šiuolaikinio miesto muziejaus tikslas – padėti pažinti ir suprasti dabartinį miesto gyvenimą.

Dziennik Wileński, 1933 03 17, skenuota kopija. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Pirmasis gimtadienis 1933 m. kovo 15 d. Anksčiausias žinomas Vilniaus muziejaus paminėjimas aptiktas 1912 m. Varšuvos kraštotyros savaitraštyje „Ziemia“. Rimtai muziejumi susirūpinta tarpukariu, kuomet Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo Lenkijos Respublikos dalis. Sutarta, kad muziejus reikalingas, diskutuota apie jam skirtą pastatą ir rinkinius. Pagaliau, 1933 m. kovo 15 d. surinkta muziejaus taryba, kuriai pavesta surašyti muziejaus statutą. Nors muziejus pradėjo kaupti savo rinkinį, dar šešerius metus jis neturėjo būstinės. Patalpos muziejui galiausiai buvo skirtos 1939 m. kovą. Pirmąją parodą numatyta atidaryti tų pačių metų rudenį, bet prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, Vilnius buvo grąžintas Lietuvai, o netrukus tapo Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos sostine. 1941 m. buvo pakeistas muziejaus pavadinimas ir profilis – jis tapo Vilniaus dailės muziejumi, tuo tarpu Vilniaus miesto muziejus nustojo egzistavęs. Vilniaus dailės muziejus po karo išaugo į šiandien tebegyvuojantį Lietuvos nacionalinį dailės muziejų.

Kur galėjo įsikurti muziejus?

(1) Kaip tinkama vieta Vilniaus muziejui rotušė minėta 1912, 1928 ir 1936 metais. Galiausiai 1941 m. joje įkurdintas Vilniaus dailės muziejus, paveldėjęs Vilniaus muziejaus statusą ir rinkinį.

(2) 1928–1929 m. miesto muziejaus patalpoms siūlyta pritaikyti dalį Pranciškonų vienuolyno, kur tuo metu veikė Vilniaus miesto archyvas.

(3) Čia po 1933 m. kovo 15 d. posėdžio buvo paskirtos patalpos tik ką įkurto Vilniaus miesto muziejaus tarybai. 

(4) 1938 m. siūlyta muziejui perduoti 1937 m. pradėtus restauruoti Sluškų rūmus, o priešais juos, kitoje dab. Tado Kosciuškos gatvės pusėje  įrengti miesto parką.

(5) Žurnalistas ir buvęs Seimo narys Aleksanderis Zwierzyńskis 1938 m. siūlė miestui įsigyti jam priklausiusį namą Tilto gatvėje ir ten įkurti Vilniaus miesto muziejų.

(6) 1938–1939 m. ketinta imti 35 tūkstančių zlotų kreditą ir statyti muziejui naują pastatą.

(7) Galiausiai, 1939 m. pavasarį už maždaug 100 tūkstančių zlotų miestas muziejui nupirko vadinamuosius Oginskienės rūmus. Tuomet visuomenė ėmė masiškai perdavinėti muziejui meno kūrinius, o miesto magistrato (savivaldybės) darbotvarkėje atsirado klausimai dėl eksponatų pirkimo Vilniaus miesto muziejaus rinkiniui pildyti.

Viršuje kairėje: Didžioji g. 31, Rotušė. Viršuje dešinėje: Trakų g. 9, Pranciškonų vienuolynas. Antroje eilėje kairėje: Pylimo g. 3 (buv. Pylimo 5). Antroje eilėje dešinėje: T. Kosciuškos g. 10, Sluškų rūmai. Trečioje eilėje kairėje: Tilto g. 1. L. Skeisgielos nuotrauka. Trečioje eilje dešinėje: Vilniaus muziejaus vizualizacija. Ketvirtoje eilėje: K. Sirvydo g. 6, Lietuvos rašytojų sąjunga. Sauliaus Žiūros nuotr.

Słowo, 1930 06 19. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

1930 m. birželio 15-21 d. Vilniuje lankėsi tuometinis Lenkijos Respublikos prezidentas Ignacy Mościckis. Birželio 17 d. 16:50-17:30 prezidentas dalyvavo iškilmingame posėdyje, kuris vyko šiame name įsikūrusiuose Amatų Rūmuose:

Cechų nariai ir jaunieji amatininkai bei profesinių mokyklų mokiniai sveikindami Garbingąjį Svečią, su savo cechų bei mokyklų vėliavomis išsirikiavo išilgai visą Vokiečių gatvę, kurioje [ir] buvo įsikūrę Rūmai. (…) Išklausęs p. H. Zabielskio pranešimo [apie] istorinę Vilniaus žemės amatų raidą ir apžiūrėjęs cechų [istorijos] reliktus Prezidentas, palydėtas amatininkų ovacijomis, išvyko į Antakalnį. (Słowo, 1930 06 18)

Po savaitės, birželio 25 d. Vilniaus miesto prezidentas (meras) Józefas Folejewskis Amatų rūmams į Vokiečių gatvę išsiuntė tokio turinio raštą:

(…) kreipiuosi į Amatų rūmus su prašymu padovanoti [Miesto] muziejui cechų vertybes (spaudus, vėliavas ir kt.) ir archyvalijas (…), nes norėtume savo vertybes surinkti Miesto muziejuje. Šiuo metu visos vertybės išblaškytos skirtingose vietose ir neprieinamos platesniam ratui, o įkūrus muziejų, jos bus tinkamai klasifikuotos ir saugomos atsakingai bei profesionaliai vadovaujant, o svarbiausia, bus prieinamos miesto visuomenei ir svečiams. (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Antrasis gimtadienis 2020 m. sausio 22 d.

Vilniaus muziejaus idėja buvo pradėta gaivinti artėjant Valstybės tūkstantmečio paminėjimui ir Vilniui gavus Europos kultūros sostinės titulą (2009). 2007 m. savivaldybės iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, turėjusi parengti muziejaus koncepcijos gaires. 2008–2010 m. profesoriai Alfredas Bumblauskas ir Alvydas Nikžentaitis sukūrė Virtualų istorinio Vilniaus muziejų,

kuris buvo Europos kultūros sostinės programos dalis, tačiau gyvavo vos šešerius metus. 2017–2018 m. kilo akademinė iniciatyva parengti Vilniaus miesto muziejaus-tyrimų centro galimybių studiją, kurią iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 2020 m. sausio 22 d. Vilniaus savivaldybės taryba nutarė tokį muziejų įsteigti, o vasario 6 d. miesto meras Remigijus Šimašius pasirašė muziejaus steigimo aktą.

Sauliaus Žiūros nuotr.

Nuo mėsinės iki muziejaus. Vieno namo istorija

2021 03 26–2021 06 27

Parodos kuratoriai:

Aelita Ambrulevičiūtė
Rasa Antanavičiūtė
Jurgis Atroškevičius
Rūta Miškinytė
Povilas Andrius Stepavičius

Eksponatus parodai skolino:
Agnė Grigaliūnienė
Egidijus Kaluina
Ferdynand Bohdan Ruszczyc
Jacek Szumański
Laisvis Janulis
Laura Taučiūtė
Matvei Linov
Rimantas Puzinas
Romualdas Tumelis
Saulius Pilinkus
Valentinas Gylys
Violeta Pileckaitė-Ivinskienė
Vytautas Paulauskas

Bažnytinio paveldo muziejus
Biblioteka UMK w Toruniu
GUT.LT – buities technika
Yad Vashem
Kretingos muziejus
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Muzeum Narodowe w Warszawie
Российская национальная библиотека
UAB Efis
UAB Singlis
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Vilniaus universiteto biblioteka
Vytauto Didžiojo karo muziejus

Iliustratorė: Medilė Šiaulytytė
Architektas: Povilas Marozas
Dizainas: agentūra „Marios“, Laura Grigaliūnaitė
Technikai: Kazimieras Sližys, Stanislovas Lučūnas, Vadim Šamkov
Informacinis muziejaus partneris: LRT

Virtualiame pasakojime naudotos Lauryno Skeisgielos ir Sauliaus Žiūros nuotraukos

Dėkojame:
Ada Bielikowska, Agnieszka Wiśniewska, Aistė Niunkaitė-Račiūnienė, Algimantas Jablonskas, Alla Makarevich, Andrzej Ciecierski, Andrzej Kierulis, Anna Hosbein, Arūnas Dzedzevičius, Arūnas Gelūnas, Augustas Vaitkevičius, Dainius Numgaudis, Dalia Padriezienė, Darius Indrišionis, Egidijus Gotalskis, Eglė Jasevičiūtė, Elena Krukonytė, Emanuel Saunders, Evaldas Blaževičius, Evaldas Stambrauskas, Evelina Bukauskaitė, Giedrė Barauskienė, Gintas Kavoliūnas, Gintautas Blažiūnas, Ignė Rasickaitė, Inga Baltrušaitytė, Jolanta Bernotaitytė, Jūratė Meilūnienė, Jūratė Senvaitienė, Jurgita Markevičiūtė, Kristina Kasparavičienė, Laima Jadevičienė, Laima Sazonova, Loreta Meškelevičienė, Mantas Zabulionis, Marija Drėmaitė, Martynas Kosas, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Ramutė Vaikšnoraitė, Rasa Semėnaitė, Rytis Rimantas, Rolandas Skarbauskas, Rūta Kačkutė, Rūta Šimulė, Sigita Maslauskaitė, Sigitas Beiga, Sigitas Narbutas, Skaistis Mikulionis, Skirmantė Kvietkauskienė, Skirmantas Kuncevičius, Tadas Šėma, Urszula Czarnowska, Valdas Steponaitis, Vidmantas Airini, Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Vilius Šimkus, Viltė Janušauskaitė, Virgilijus Pugačiauskas, Vytautas Naudžiūnas, Vytis Ramanauskas, Vladas Niunka, Waldemar Wołkanowski
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge, Nacionalinė dailės galerija, Prano Gudyno restauravimo centras, Vilniaus dailės akademija

Parodos gidės savanorės / gidai savanoriai:
Agnieška Kovalevska, Arnoldas Stasiulis, Asta Cicėnienė, Aušra Pocienė, Aušrinė Ruzgytė, Beata Žukienė, Brigita Domanskytė, Daina Šėmienė, Danielius Mažeika, Eglė Skeiverytė-Razauskienė, Greta Kačergiūtė, Ieva Bartaševičiūtė, Polijančuk, Julijus Balčikonis, Jūratė Raugalienė, Kornelija Garlaitė, Ramunė Vitartaitė, Reda Norvilienė, Renata Kandratovich, Rima Žilinskaitė, Šarūnė Panovaitė, Ugnė Kulbokaitė, Vaida Pleskačevska, Varvara Kozlova, Vytautė Mažeikienė